ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο10_2017 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΣ 9.9.2017