ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 8-12-2018